logo_real_news_blackBun găsit! RealNews.ro este o platformă de ştiri online ce au la bază informaţii actuale, reale şi riguros verificate din domeniile ce privesc viaţa de zi cu zi a cititorilor noştri. Fondatorii RealNews.ro sunt absolvenţi de Jurnalism, având fiecare o experienţă în presa scrisă de zece ani, timp în care au învăţat să respecte în egală măsură cititorii şi sursele de informare, dar mai ales profesia pe care au ales-o, fapt ce face ca acest respect să definească întru totul conceptul RealNews.ro. RealNews.ro are la bază un singur lucru: onestitatea faţă de cititor şi dorinţa de a fixa în agenda publicului inclusiv aspectele pozitive ale societăţii, alături de informaţii utile şi pertinente din domeniile de interes.